fbpx
תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – משיכת כספי הפיצויים

תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – משיכת כספי הפיצויים

טל שרון, עורכת דין לדיני עבודה טלפון 050-9773733 אתר: https://www.sadv.co.il/

צו הרחבה

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק משנת 2008, קובע כי על המעסיק החובה לבצע עבור עובדיו הפרשות לקרן פנסיה, שאת זהותה יכולים העובד והעובדת לבחור, ואליה מופרשים אחוזים משכרם הקובע (שכר יסוד, תוספת יוקר מחיה, תוספת מחלקתית או משפחתית, תוספת משפחה) ועד גובה השכר הממוצע במשק, כפי שנקבעו בצו ההרחבה.

נכון לאפריל 2024, עומדים אחוזי ההפרשה על סך השווה ל- 6% מהשכר הקובע על חשבון פיצויי פיטורים, 6.5% על חשבון המעסיק לטובת תגמולי פנסיה ו- 6% על חשבון העובד לטובת תגמולי פנסיה.

המעסיק מחויב לבצע הפרשות כאמור לקרן הפנסיה, שאם לא כן הוא חשוף לתביעות הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי ואף להרמת מסך ההתאגדות של החברה, ככל והוא מאוגד בחברה ולתביעות באופן אישי.

למעסיק האפשרות לבצע הפרשות על חשבון פיצויי פיטורים, בסך השווה ל- 8.33% מהשכר הקובע ובתנאי שהדבר מעוגן בהסכם העבודה, העובד הסכים וחתם על הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963 וכן חתם על האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים. המשמעות הינה כי מלוא כספי הפיצויים מופרשים לקופת הפיצויים לטובת העובד ובסיום יחסי העבודה, לא יהיה על המעסיק לבצע השלמת פיצויי פיטורים מקום בו העובד פוטר והם יבואו על חשבון פיצויי הפיטורים.

פיטורי עובדים ופיצויים

עובדות ועובדים שפוטרו מעבודתם, אחרי שעבדו שנה אחת לפחות ברציפות, זכאים לפיצויי פיטורים בכפוף לתנאים הקבועים בחוק ובצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

במקרים חריגים, כאשר מדובר במעילה באמון המעסיק, גניבה, מרמה או הונאה, עבירות אלימות ומשמעת חמורות, רשאי בית הדין לעבודה מכח סעיפים 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963, לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים כפי שיקבע בית הדין, אך השימוש באפשרות זו תעשה בנסיבות חמורות במיוחד.

הכלל הוא כי עובד זכאי לכספי הפיצויים שנצברו עבורו בקרן הפנסיה, אלא אם נחתם עם בין העובד למעסיק הסכם לפיו מקום בו לא זכאי העובד לפיצויי פיטורים, מכח חוק פיצוי פיטורים, תשכ"ג- 1963, הרי שאז יועברו הכספים לידי המעסיק.

עובד שסיים את עבודתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים יוכל להנות מהסכומים שהופקדו לקרן הפנסיה על חשבון פיצויי פיטורים (לשיקול דעתו אם למשוך אותם או להשאיר לגיל הפנסיה), בהתאם לאחוז ההפקדה שנקבע בצו ההרחבה.

עובד שסיים את עבודתו בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים יוכל להנות מהסכומים שנצברו עבורו בקרן הפנסיה כאמור ולהשלמה של פיצויי הפיטורים על פי חוק, על ידי המעסיק, ככל ולא הוסכם מראש על תחולת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ולא הופרש סך השווה ל- 8.33% על חשבון פיצויי פיטורים.

טופס 161

ביום 1.1.24, נכנס לתוקף נוסחו החדש של טופס 161 אותו על המעסיק למסור לעובד על מנת שיוכל לשחרר את כספי הפיצויים מקופת הפיצויים ויש לשים לב ולמלא את נוסח הטופס החדש.

על המעסיק לדווח, באמצעות טופס 161, על סיום ההעסקה ונסיבותיה. דיווח זה יתבצע במועד סיום יחסי העבודה, ובתנאי שנצברו עבור העובד או העובדת זכויות וסכומי כסף בגין תקופת עבודתם אצל המעסיק עמו הסתיימו יחסי העבודה.

בטופס זה ימולאו מלוא הפרטים של המעסיק, העובד, נסיבות סיום ההעסקה, סכום הכספים המגיעים לעובד או לעובדת ומי הגוף המשלם אותם. על העובד להעביר טופס 161 לפקיד השומה הרלוונטי על מנת לקבל אישור על ניכוי מס או פטור מתשלום מס בהתאם לעניין.

תיקון 21

תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה- 2005, שפורסם ביולי 2018, קובע כי אם לא עמד המעסיק בתנאי החוק, כפי שיפורטו להלן, ולא עלה בידו להוכיח כי העובד או העובדת אינם זכאים לפיצויי פיטורים, וחלפו ארבעה חודשים ממועד סיום ההעסקה, העובד יוכל למשוך את כספי הפיצויים גם ללא הסכמת המעסיק.

עד כניסתו של תיקון 21 לתוקף, על מנת שיוכל העובד לשחרר את הכספים שנצברו עבורו בקרן הפיצויים, על המעסיק היתה חובה למסור לעובד טופס 161. בפועל, לא פעם, בשל סיום יחסי העבודה במחלוקות קשות או סכסוכים מורכבים, מסרב המעסיק למסור לעובד טופס 161 ובכך מונע ממנו לקבל לידיו את כספי הפיצויים שהופקדו עבורו לאורך שנות עבודתו.

תיקון 21 קובע שמעסיק יוכל למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו לפי סעיף 26 וסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963, אם יחסי העבודה הסתיימו והתקיים אחד מאלה:

  • בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, מסר המעסיק לחברה המנהלת של קופת הגמל,פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, בהתאם לדין ולהסכמים שחלים וכי כספי הפיצויים, כולם או חלקם, שייכים למעסיק או שהוא זכאי לקבלם.
  • בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, המציא המעסיק לחברה המנהלת של קופת הגמל, אסמכתא המעידה שנקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתיבדבר זכאותו לכספי הפיצויים או חלקם, או שנקט הליך משפטי לשלילת פיצויי הפיטורים או חלקם לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, והתקבלה הכרעה סופית בהליך בדבר זכאותו של המעביד לכספי הפיצויים או חלקם אף לאחר התקופה למתן ההודעה.
  • בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, המציא המעסיק לחברה המנהלת של קופת הגמל, הודעה מטעמו בצירוף אסמכתא, כי כספי הפיצויים ניתנים להחזרה לידי המעסיק על פי דין או בהתאם להסכם העסקהוגם הודעה מטעם העובד שנחתמה לאחר סיום יחסי העבודה, שכספי הפיצויים אינם ניתנים להחזרה.

תשומת הלב לכך, כי גם אם לא התקיים אחד התנאים בתוך התקופה שנקבעה (4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה), אבל העובד בחר שלא למשוך את הכספים שנצברו עבורו, והמעסיק המציא לחברה המנהלת של קופת הגמל לאחר סיום התקופה שנקבעה, פסק דין הצהרתי, גם אז יהא זכאי המעסיק לקבל את הכספים לטובתו.

ביום 10.3.19, יצאה הבהרה מטעם רשות שוק ההון, בטחון וחסכון לפיה מובהר כי זכותו של העמית למשיכת כספי פיצויים מקופת הגמל לא תותנה בקבלת כל אישור מהמעסיק, לרבות אישור על סיום העסקה וזאת משום שהתקבלו פניות ברשות שוק ההון לפיהן חברות הביטוח דורשות אישור סיום העסקה מהעובד ובהעדרו לא מאפשרות משיכת הכספים.

מטרת החוק הינה למנוע מצבים בהם המעסיק מסרב לחתום על טופס 161 על מנת שהעובד יוכל לשחרר את כספי הפיצויים שנצברו עבורו בקופת הפיצויים ובעצם גורם לעיכוב שחרור הכספים במשך חודשים ארוכים ולעיתים גם שנים. התיקון מאפשר לעובד לשחרר את כספי הפיצויים להם הוא זכאי ללא תלות במעסיק, בתוך הזמן הקבוע בתיקון.

במבחן המציאות, מקום בו לא נמסר לעובד טופס 161, לא פעם, מסרבות חברות הביטוח לשחרר את כספי פיצויי הפיטורים הצבורים לטובת העובדים והעובדות בהעדר הטופס החתום על ידי המעסיק, ויש צורך בהתערבות משפטית על מנת לשחרר עבור העובד את כספי הפיצויים.

אין באמור במאמר כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש בתוכן המאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין ו/או יועץ פנסיוני העוסקים בתחום.

הנה כמה דברים שאתם יכולים לעשות כבר עכשיו מבלי להוציא אלפי שקלים על תכנון פיננסי:
  1. לשאלות ומידע נוסף התקשרו 052-6467605
  2. הצטרפו לערוץ היוטיוב כוכב פיננסי לומדים לעבוד עם כסף http://bit.ly/2IiyTLZ
  3. הצטרפו לפורום כוכב פיננסי בפייסבוק http://bit.ly/2tR502D
  4. מוזמנים להאזין לפודקאסט הפינה הפיננסית בכל דרך שתבחרו http://bit.ly/2KCodhq
  5. לרכוש את הספר שמונת השלבים לחופש כלכלי https://bit.ly/3ICAGeh

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או יעוץ במוצר פיננסי ו/או שיווק פיננסי ו/או ייעוץ מס ו/ או יעוץ משפטי ו/או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

Share this post

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.