fbpx

כוכב פיננסי FINANCIAL STAR

שמונת השלבים לחופש כלכלי – מדריך לאסטרטגיה פיננסית אישית

תיאור קצר של השיטה

שלב 1

מזהים את נקודת המוצא שלכם

שלב 5

יוצרים את תכנית הפרישה שלכם

שלב 2

לומדים לנהל את תזרים המזומנים

שלב 6

יוצרים אסטרטגיה הגנה פיננסית

שלב 3

מגדירים את השווי הכלכלי שלכם

שלב 7

היערכות וטיפול בתלויים פיננסית

שלב 4

פיתוח תכנית השקעות אישית

שלב 8

תכנון פיננסי והעברה בין-דורית