fbpx

מושגי יסוד בתחום הפיננסי שחובה להכיר

מושגי יסוד

 • פנסיית נכות – כיסוי ביטוחי שנועד להגן על המבוטח במקרה של פגיעה בכושרו של המבוטח לעבוד בעקבות מחלה או תאונה שנגרמת לו במהלך שנות העבודה. הקצבה החודשית המשולמת למבוטח אמורה לפצות על אובדן ההשתכרות בתקופת הנכות.
 • אגרת חוב – אגרת חוב היא סוג של הלוואה. הצד הלווה מנפיק אגרת חוב לצד המלווה, ובה הוא מתחייב להחזיר את קרן ההלוואה בתוספת ריבית ובמרבית המקרים גם בתוספת הצמדה.
 • אגרות חוב מיועדות – אגרות חוב ממשלתיות לא סחירות, צמודות למדד ובעלות תשואה מובטחת, המונפקות לקרנות פנסיה ולחברות ביטוח, מתוקף הסכמים שנחתמו עימן. אגרות חוב אלה מגבות את הבטחת התשואה הקיימת בחלק מתוכניות החיסכון.
 • איזון אקטוארי – לקרן פנסיה יש נכסים והתחייבויות. ההתחייבויות הצבורות הן הקצבאות שישולמו למבוטחים ולפנסיונרים, בהתאם לדמי הגמולים (ההפקדות) ששולמו בעבר לקרן הפנסיה. במידה והנכסים של קרן הפנסיה עולים בערכם על ההתחייבויות, אזי נוצר לקרן עודף אקטוארי. ובאותו האופן, במידה שההתחייבויות עולות על שווי הנכסים, אזי הקרן נמצאת בגירעון אקטוארי.
 • ביטוח הדדי – מנגנון ביטוח, שבו הסיכון מוטל על קבוצת החוסכים. קרנות הפנסיה פועלות על בסיס ביטוח הדדי, כלומר הסיכונים הביטוחיים אינם מועברים לחברת ביטוח, אלא מנוהלים מתוך מקורות החיסכון של העמיתים בקרן.
 • גוף מוסדי – חברה המנהלת קופות גמל, חברה המנהלת קרנות פנסיה וחברת ביטוח.
 • דמי ניהול – המחיר שהחוסך משלם בעבור רכישת החיסכון הפנסיוני וניהולו. דמי הניהול מחושבים כאחוז מהיתרה הצבורה ו/או כאחוז מהתשלומים השוטפים לחיסכון.
 • הטבות מס – ממשלת ישראל מעודדת את הציבור לחסוך לפנסיה (מתוך הבנת חשיבות החיסכון הפנסיוני לפרט ולמדינה) באמצעות הטבות מס. הטבות המס ניתנות בכל אחד מהאפיקים, הן בשלב ההפקדה, הן בשלב החיסכון והן כאשר נקבל את הפנסיה בגיל הפרישה.
 • חיסכון פנסיוני – כלל הכספים אותם חסך אדם לגיל פרישה.
 • כיסויים ביטוחיים – בקרנות פנסיה ובביטוחי המנהלים ניתן, בנוסף לחיסכון לגיל פרישה, לרכוש גם כיסוי ביטוחי, למקרה של אבדן כושר עבודה (נכות) או למקרה של מוות.
 • ניוד של חיסכון פנסיוני – ניוד פירושו – האפשרות הקיימת בפנינו להעביר את כספי החיסכון שצברנו במוצר פנסיוני אחד, למוצר פנסיוני אחר בשוק החיסכון הפנסיוני, וזאת ללא צורך בתשלום מס בעת העברת הכספים בין המוצרים השונים.
 • סוכן ביטוח פנסיוני – מי שקיבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני. סוכן ביטוח פנסיוני עוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו.
 • עמית – כך מוגדר מי שחוסך בקופת גמל או קרן פנסיה.
 • פנסיה – תשלום קצבה חודשי שמקבל החוסך החל ממועד פרישתו מהעבודה למשך כל חייו. גובה הפנסיה תלוי, בין השאר, בהיקף החיסכון שהצליח לצבור החוסך במהלך השנים ובתנאי התוכנית בה הוא חוסך.
 • פנסיה צוברת – תכנית פנסיה שבה קיימת צבירה של חיסכון בקרן הפנסיה לאורך שנות העבודה. הסכום שנצבר משמש לצורך תשלומים למבוטח בקרן לאחר פרישתו לפנסיה.
 • קרן פנסיה חדשה – קרן פנסיה צוברת, שהוקמה החל משנת 1995 ומנוהלת תוך שמירה על איזון אקטוארי.
 • קרן פנסיה חדשה כללית – קרן פנסיה צוברת, שהוקמה החל משנת 1995 ומנוהלת תוך שמירה על איזון אקטוארי. קרן פנסיה חדשה כללית מיועדת לחיסכון של כספים לפנסיה, ולא ניתן לרכוש במסגרתה כיסויים ביטוחיים. בגין הכספים הנחסכים בקרן זו העמית לא זכאי לאגרות חוב מיועדות.
 • קרן פנסיה חדשה מקיפה – קרן פנסיה צוברת, שהוקמה החל משנת 1995 ומנוהלת תוך שמירה על איזון אקטוארי. קרן פנסיה חדשה מקיפה כוללת הן חיסכון לפנסיה והן כיסויים ביטוחיים למקרה מות המבוטח (פנסיית שארים) ולמקרה נכות של המבוטח (פנסיית נכות) לפני הפרישה לגמלאות. בגין חלק מהכספים הנחסכים בקרן זו העמית זכאי לאגרות חוב מיועדות.
 • תקנון – מסמך המסדיר את כל החובות והזכויות של החוסכים בקופת הגמל או בקרן פנסיה. החברה המנהלת את קופת הגמל או קרן הפנסיה חייבת לפעול על פי התקנון שמבטיח זכויות שוויוניות לכל החוסכים בקופה, ואינה רשאית לשלם תשלום שאינו בהתאם לתקנון.
 • תשואה – תשואה הינה הרווח הנובע מההשקעה שבוצעה, כשהיא מבוטאת כשיעור מסוים מסך ההשקעה.

למידע נוסף התקשרו 03-6328880

לשאלות ומידע נוסף התקשרו 03-6328880
הצטרפו לפורום שאלות תשובות בפייסבוק >>> https://www.facebook.com/groups/hodgroupmfo

Share this post

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.