fbpx

שלבי התכנון הפיננסי

שלב א' המתכנן הפיננסי מבסס ומגדיר את מערכת היחסים עם הלקוח. הוא מוסר ללקוח מידע בנוגע למהות העבודה שהוא מבצע ומבהיר ללקוח מה ההכשרה שלו ובמידה ויידרש ממנו גם ביצוע מה מותר לו לבצע באופן ישיר ואיזה אנשי מקצוע נוספים נדרשים במידת הצורך. בשלב זה המתכנן מגדיר את היקף ההתקשרות מה הלקוח צפוי לקבל מהמתכנן וכמה זה יעלה לו.

שלב ב' איסוף מידע כמותי ואיכותי, הגדרת יעדים צרכים וקביעת סדרי עדיפות של המשפחה .

שלב ג' שלב האנליזה, במסגרתה בוחן המתכנן את כל האפשרויות לבנות אסטרטגיה שבאמצעותה ניתן להשיג ללקוח ברמת סבירות הגבוהה ביותר את יעדיו הכלכליים.

שלב ד' אחרי שהלקוח מסכים לאמץ את האסטרטגיה, יש לעבור לשלב הביצוע. בשלב זה על המתכנן לפעול באמצעות אנשי מקצוע מורשים כגון סוכן פנסיוני, יועץ /משווק השקעות מורשה או מומחה מס מורשה במטרה לבחור מוצרים שמתאימים לאסטרטגיה כחלופה למוצרים קיימים או לבצע שינויים במוצרים הקיימים או רכישת מוצרים חדשים שטרם נרכשו .

שלב ה' יישום ההמלצות בכל תחום ע"י בעל רישיון מתאים.

שלב ו' מעקב על הביצוע, בחינת עמידה מול היעדים שנקבעו, ליווי ובקרה ובחינה מחדש.