fbpx

ערכי החברה

  1. האינטרס של הלקוח בקדימותהמתכנן ישים תמיד את האינטרסים של הלקוחות בקדימות.
  2. כנות ויושרההמתכנן ייתן את השירות ללקוח מתוך כנות מלאה לגבי הפרטים הנדרשים ויושרה מקצועית ואישית.
  3. שוויוניות ואובייקטיביות בשירותהמתכנן יעניק ללקוח את השירות בדרך הטובה ביותר שלאיל ידו ללא קשר למאפיין כלשהו של הלקוח.
  4. הגינות ושקיפותהמתכנן יפעיל שיקול דעת בכל הקשור ליחסיו על הלקוח וינהג בשקיפות מלאה לגבי ניגוד עניינים אפשרי.
  5. מקצוענותהמתכנן יפעל באופן המשקף התנהגות מקצועית מושלמת.
  6. כשירותהמתכנן יתחזק את יכולותיו, מיומנויותיו ואת הידע הדרושים בכדי להעניק תכנון פיננסי ראוי שלא יחרוג מגבולות הידע שלו או יבצע פעולות שאינן בהיקף הרישוי שברשותו או בהיקף הסמכות שהוענקה לו.
  7. סודיותהמתכנן יגן על המידע שנמסר לו על ידי לקוחותיו ויעשה בו רק את השימוש הנדרש לצורך מתן השירות.
  8. חריצותהמתכנן יספק ללקוחותיו שירותי תכנון פיננסי בחריצות ובשקידה.