fbpx

תקנון תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

תקנון ותנאי שימוש באתר WWW.HOD-GROUP.CO.IL
תנאי שימוש ותקנון זה מסדירים את השימוש באתר WWW.HOD-GROUP.CO.IL (להלן: "האתר") והשירות הניתן בו (להלן: "השירות") ומהווים הסכם משתמש בין מפעיל האתר למשתמש (להלן: "הגולש"). בשימוש באתר הגולש מסכים לתנאי שימוש אלה, גולש שאינו מסכים עם אחד מהסעיפים בתקנון זה אינו רשאי להשתמש באתר או לגלוש בו. בכל מקום בו מצוין בתקנון תנאי השימוש שלהלן המילים "משתמש" או "גולש" מובהר כי הכוונה היא ל"משתמש רשום" ו"למשתמש שאינו רשום" לרבות גולש מזדמן וכו' (אלא אם צוין אחרת). הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וחל על גברים ונשים כאחד.

ההרשמה לאתר היא חינם. אנא עמוד בתנאים ובחוקים שמוצבים בתקנון ובתנאי השימוש להלן. כאשר אתה נרשם לאתר או מזין פרטיך ועושה שימוש כלשהו באתר מבלי להירשם אתה נדרש לספק כתובת דואר אלקטרוני תקינה, ומתיר בזאת לאתר לשלוח לך ניוזלטר ועדכונים שונים בדואר אלקטרוני הקשורים לפעילות האתר ותוכן פרסומי. מדיניות הפרטיות של האתר המצויה באתר חלה על מתן הפרטים הללו והשימוש שמפעילי האתר רשאים לעשות בהם.

האתר על כל המידע המופיע בו לרבות התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות הגולש AS IS.

בתקנון תנאי שימוש זה ובכל הנוגע לאתר יפורשו המושגים "מידע" ו/או "תוכן" ככוללים מידע מכל מין וסוג שהוא לרבות אך מבלי למעט כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב של תכנים כאמור, וכן אופן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם והנגשתם, לרבות אך מבלי למעט כל תמונה, צילום, ציור, איור, הנפשה, תרשים, תשריט, סקיצה, טיוטה, דמות, הדמיה, דגימה סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית יכונו להלן: "תוכן".
נוסף על כל האמור לעיל, השימוש באתר מותנה בהסכמת הגולש לכל האמור להלן:
הגולש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר. אין בכל האמור בהסכם זה משום הצהרה של האתר כי השירות המוצע על ידו, עונה לצרכי הגולש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות הגולש.

הגולש מצהיר כי ידוע לו כי כל התוכן המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או צדדים שלישיים אחרים או גורמים מעוניינים וכי אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

העלאת תוכן

הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר על ידו, או בשימוש בו על ידי הגולשים האחרים או מפעילי האתר, בהתאם לתקנון תנאי שימוש זה כדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, לרבות הפרת זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או סוד מסחרי ו/או פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.
הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות להציג או לא להציג תוכן המועלה לאתר על ידי הגולש לרבות מחיקת תוכן.

זכות היוצרים על כל תוכן אשר מעלה גולש לאתר ואשר הגולש הוא בעל הזכות בו, נשמרת ונשארת של הגולש ("תוכן גולשים") אך במסגרת העלאת תוכן גולשים לאתר מעניק הגולש רישיון, שאינו בלעדי וללא הגבלת זמן למפעילי האתר להעמיד את התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם לתקנון תנאי שימוש זה.
מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה. הגולש מאשר למפעילי האתר לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר ומתחייב לעמוד בתנאי העריכה, כפי שאלו מופיעים בדפי הוספת התוכן.
הגבלת אחריות על שימוש במידע ובתוכן: הגולש מצהיר ומתחייב שכל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי ידוע לו כי האתר לרבות עובדיו ומפעיליו לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד בין ישיר ובין עקיף שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הקשור לשימוש באתר, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו בכל הקשור להפרעות במתן השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או ליקויים בהעברת הנתונים ו/או בכל הקשור לתוכן המידע ו/או לשלמות התוכן והמידע ו/או לעדכניות התוכן והמידע ו/או לנכונות התוכן והמידע וכן לכל נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של חוזה זה שמקורו בפעילות של צד שלישי.
הגולש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי מפעיל האתר אינו מספק את כל ההצעות והתוכן המופיעים באתר וכי יש כאלה המוצעות ומבקשות על ידי צדדים שלישיים ולא על ידי מפעילי האתר והאתר עצמו.

מפעילי האתר והאתר לרבות עובדיו, אינם אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאבדן, הפסד או נזק ישיר עקיף תוצאתי או אחר שנגרמו לגולש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל.

הגולש מתחייב שלא להעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התוכן ו/או כל חלק ממנו, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, וכי לא ישכפל, יצלם, יעתיק, ישדר ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. לשם כך מתחייב הגולש להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר: גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.; להימנע מביצוע מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים של האתר בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking); העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר; ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

הגולש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאתר פועל במידת האפשר להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי-דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו לגולש וכי באחריותו של הגולש לבצע בדיקה עצמאית נוספת, קודם לשימוש במידע ובתוכן על ידו.

הגולש יודע ומסכים כי האתר יכול להודיע מראש מעת לעת, על הפסקת השרות לתקופות קצובות, קצרות או ארוכות ואף לעשות כן ללא הודעה מראש.

מפעילי האתר אינם אחראים להתאמת התוכן לצרכי הגולש, והם לא יישאו באחריות לשינויים שנעשו בתוכן ע"י הגולש ו/או ע"י צד ג' כלשהו. הגולש באתר יעשה זאת בהתאם לכל דין.

האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר הגולש במסגרת הליך ההרשמות לאתר למטרותיו בלבד.
לאתר הזכות להפסיק לגולש את השרות בכל זמן שימצא לנכון ללא צורך במתן הסברים כלשהם.
האתר רשאי לשנות תקנון תנאי שימוש זה בכל עת על-ידי פרסום גרסה מתוקנת באתר. הגרסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה ועל הגולש האחריות להתעדכן בכך.

מדיניות הפרטיות

המידע המובא להלן מיועד לסייע לך, המשתמש באתר אינטרנט זה של קבוצת הוד ("האתר"), להבין את מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה של מאגרי המידע של קבוצת הוד מתוך מודעות לכך שהגנה על הפרטיות ושמירה על המידע הינו מרכיב חשוב בקשר שבין קבוצת הוד לבינך.

איסוף מידע והשימוש בו

קבוצת הוד אוספת מידע לגבי המשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המידע שנאסף באתר הינו משני סוגים – מידע כללי על המשתמשים באתר ומידע אישי הנמסר על ידי המשתמשים באתר.

מידע כללי על המשתמשים באתר

קבוצת הוד אוספת באופן שגרתי מידע כללי אודות המשתמשים באתר כגון זמן שהייה באתר, כמות דפים נצפים וכו'. מידע כללי כאמור נאסף על בסיס אנונימי, באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ו/או פרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך.

מידע כללי כאמור נאסף באמצעות גוגל אנליטיקס ו-cookies.

מידע אישי

קבוצת הוד אוספת מהמשתמשים באתר מידע אישי, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני או כל מידע אחר הנדרש לצורך מתן השירות באתר, רק כאשר המשתמש באתר בוחר למסור מידע אישי כאמור מרצונו החופשי, או כאשר הוא נדרש לכך לצורך קבלת השירותים באתר, או לשם יצירת קשר עימו, או כאשר קבוצת הוד עורכת סקר מקוון על בסיס רצוני.

קבוצת הוד אוספת מהמשתמשים באתר מידע על מנת לספק שירות וטיפול שוטף במוצרי קבוצת הוד שרכשו המשתמשים באתר, ולשם ניהול ותפעול של אותם מוצרים, לצרכים סטטיסטיים, עדכון וטיוב המידע במאגרי המידע הממוחשבים של קבוצת הוד, ניהול הקשר עם לקוחות קבוצת הוד, שיווק מוצרים ושירותים ביטוחיים, פנסיוניים ופיננסיים של קבוצת הוד, עיבוד המידע (כולל פילוח ואיפיון) למטרות אלו ודיוור ישיר.

חוק הגנת הפרטיות

ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את המידע אודותיי, ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי. המידע שמסרתי או שאמסור אודותיי במסגרת התקשרותי עם קבוצת הוד ו/או פיטר הוד, ישמר במאגר הלקוחות (מס' רישום 3743) למטרת ניהול, תפעול, שיווק ודיוור ישיר.

המידע הנאסף אינו נמסר לשימושו של צד שלישי כזה או אחר.

לפרטים, עדכון ו/או הסרה מרשימת הדיוור בכל עת, ניתן לפנות לפיטר הוד [ע.מ. 312039340], בטל' 052-6467605 ו/או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת: peter@hod-group.co.il.

סודיות

קבוצת הוד תשמור על סודיות המידע האישי על פי כל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981.

קבוצת הוד לא תעביר את מידע אישי אודותיך לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים הבאים:

  • לצד ג' שייפת את כוחו לקבל מידע אישי אודותיך.
  • לרשויות, כאשר קיימת חובה על פי דין למסור להן מידע או דיווחים.
  • בהתאם לצו שיפוטי המחייב את קבוצת הוד למסור מידע אודותיך לצד שלישי.

כאמור לעיל, קבוצת הוד תעשה שימוש במידע שנמסר על ידך באמצעות האתר כדי ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים ביטוחיים, פנסיוניים ופיננסיים שלה העשויים לעניין אותך, בכפוף לקבלת הסכמתך לכך. אם אינך מעוניין בקבלת מידע שיווקי בדיוור כאמור, באפשרותך לבחור בכל עת שלא לקבל דיוור כאמור.

קבוצת הוד עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שנמסרו על ידך בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט.

האתר עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. האתר לא יהא אחראי לכל נזק שיגרם לגולש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שמסר הגולש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי גולש לצד שלישי כלשהו כתוצאה מחדירה כזו.

כללי

קבוצת הוד שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של שמירת פרטיות ואבטחת מידע. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.