fbpx

שלבי עבודה בבניית תכנית תכנון פיננסי

שלב אחר שלב
שלב א
היכרות
פגישת הכרות והצגת שלבי התכנית ותחילת איסוף חומרים (זמן עבודה: 1-3 שעות)
שלב זה כולל מתן הצעת מחיר בהתאם לחומרים שנאספו ונמסרו למתכנן פיננסי לפני הפגישה.
שלב ב
פגישה
פגישת עבודה פרונטלית (זמן עבודה: 3 שעות)
בפגישה זו מטפלים בנושאים הבאים:

 1. אימות מידע ראשוני
 2. בדקת צרכים
 3. בניית מטרות
 4. השלמת מידעים חסרים
 5. הגדרת פרופיל סיכון
 6. מוטבים

שלב ג
תכנון
עבודת המתכנן (זמן עבודה: 10 שעות)
בחלק זה המתכנן מטפל בנושאים הבאים:

 1. הצלבת נתונים פיננסיים
 2. בניית תמונת מצב פיננסית ראשונה
 3. הגדרת תשואת מטרה
 4. עיבוד מידע והכנת אסטרטגיה פיננסית
 5. ניתוח רגישות
 6. הכנת תזרים הכנסות והוצאות עתידי
 7. בחינת עלויות ניהול של כלל הנכסים

שלב ד
פגישה
הצגת ממצאי התכנון (זמן עבודה: 4 שעות)
בחלק זה מוצגים ללקוח

 1. הצגת תמונת מצב פיננסית נוכחית
 2. הצגת פלט תזרים הכנסות והוצאות עתידי
 3. הצגת פלט עלויות ניהול נוכחי
 4. הצגת דו"ח כלל התכניות הפנסיוניות
 5. הצגת דו"ח כלל הביטוחים
 6. הצגת שווי כלכלי של המשפחה

פגישה
דו``ח המלצות ראשוני - ניתוח עם הלקוח וקבלת אישורו להמלצות מצב קיים הכוללת התייחסות ל:
בחלק זה מוצגים ללקוח

 1. עלויות ניהול
 2. אלוקציית נכסים פיננסיים ופיזיים
 3. מטרות וייעדים
 4. ביטוח
 5. מיסוי

המטרה היא שהלקוח יקבל תמונה כוללת של המצב הפיננסי הקיים לצורך ביצוע התאמות הנדרשות להמשך התהליך.

שלב ה
תכנון
עבודת המתכנן (זמן עבודה: 6 שעות)
בחלק זה המתכנן מבצע את הפעולות הבאות:

 1. בניית מערך המלצות חדש תואם רצון לקוח (3 המלצות עם 3 אסטרטגיות: דחיית גיל פרישה, מימוש נכס נדל"ן, הגדלת חשיפה לשוק ההון)
 2. אופטימיזציה למצב הרצוי
 3. ניתוח רגישות

שלב ו
פגישה
פגישת עבודה פרונטלית (זמן עבודה: 2 שעות)
חלק זה כולל:

 1. הצגת 3 אסטרטגיות
 2. בחירת אסטרטגיה
 3. שינויים והתאמות אם צריך
 4. דיון והסקת מסקנות

שלב ז
יישום
יישום התכנית על ידי ליווי מתמשך עם אנשי מקצוע מובילים
חלק זה כולל:

 1. שוק ההון – שינוי תמהיל חשיפה (אלוקציית נכסים חדשה).
 2. חיסכון ארוך טווח (פנסיוני) – ביצוע פדיון, היוון, תיקון 190, בקרה פנסיונית, עדכון מוטבים, שינוי מסלול השקעות, שינוי מסלול ביטוח, איחוד/פיצול קופות.
 3. ביטוח וניהול סיכונים – סדר בביטוחים (בדגש על בריאות וסיעוד), ביטול כפל ביטוח, התאמה לצרכים ושדרוג תכניות ישנות.
 4. ניהול סיכוני הון – יצירת נכסים אלטרנטיביים לגיבוי תזרים מזומנים.
 5. מיסוי – ניהול הטבות ומקלטי מס פנסיוניים ופרטיים.
 6. ליווי פרישה – קיבוע זכויות, טיפול בעזיבת עבודה, נסיעה משותפת למס הכנסה.